Rádioamatérske predpisy pre triedu Novice

 

Odpovede na skúšobné otázky

 

Na štúdium predpisov si treba stiahnuť platné Povoľovacie podmienky, Zákon o Elektronických komunikáciáchOpatrenie TÚ SR zo 14. apríla 2004 číslo O-1/2004. Všetky dokumenty nájdete aj na stránke TÚ SR: www.teleoff.gov.sk.

 

 

1.     Definícia amatérskej služby a amatérskej družicovej služby

Amatérska služba je rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.

 

2.     Definícia amatérskej stanice

Amatérska vysielacia rádiová stanica je jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, pracujúcich vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu a patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Držiteľom povolenia môže byť fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 15 rokov.

 

3.     Rádiokomunikačný poriadok Medzinárodnej telekomunikačnej únie – článok 25

Sekcia I. Amateur Service

25.1  § 1.  Rádiová prevádzka medzi amatérskymi stanicami v rôznych štátoch je povolená dovtedy, kým administrácia jedného štátu nemá výhrady voči takejto rádiovej prevádzke. (WRC-03)

25.2  § 2.  Rádiová prevádzka medzi amatérskymi stanicami rôznych štátov musí byť obmedzená na komunikáciu súvisiacu s účelmi amatérskej služby definovanými v ustanovení č. 1.56 RR a na poznámky osobného charakteru. (WRC-03)

25.2A  § 2.  Rádiová prevádzka medzi amatérskymi stanicami rôznych štátov nesmie byť zakódovaná s cieľom dosiahnuť nezrozumiteľnosť významu správ, s výnimkou riadiacich signálov medzi pozemskými stanicami a kozmickými stanicami v satelitnej službe. Pozn.: Sú všeobecne povolené otvorené kódy ako morzeovka, RTTY, PR, PSK31 atď. (WRC-03)

25.3  Amatérske stanice môžu byť používané na medzinárodnú komunikáciu pre tretie subjekty len v prípadoch stavu núdze a katastrof. Administrácia môže určiť použitie tohoto ustanovenia na amatérske stanice pod svojou jurisdikciou. (WRC-03)

25.4  Nepoužité.

25.5  § 3.  Administrácia musí sama určiť, či osoba žiadajúca o povolenie na prevádzkovanie amatérskej stanice musí preukázať schopnosť prijímať a vysielať texty morzeovým kódom. (WRC-03)

25.6  Administrácia musí každú osobu žiadajúcu o prevádzkovanie amatérskej stanice preskúšať z prevádzkových a technických schopností. (WRC-03)

25.7  § 4.  Maximálny výkon amatérskej stanice musí stanoviť zodpovedajúca administrácia. (WRC-03)

25.8  § 5.  Všetky amatérske stanice musia dodržiavať všetky relevantné články a ustanovenia stanov ITU, dokumentov ITU a Radio Regulations Rádiokomunikačného poriadku. (WRC-03)

25.9  Počas vysielania musí amatérska stanica vysielať svoju volaciu značku v krátkych intervaloch.

25.9A  § 5A  Administráciám je doporučené podniknúť všetky potrebné kroky na povolenie prevádzky amatérskych staníc, ktoré sa pripravujú na podporu komunikácie v prípade katastrofických situácií. (WRC-03)

25.9B  § 5B  Administrácia môže stanoviť či osoba, ktorá má povolenie na prevádzku amatérskej stanice inej administrácie, má alebo nemá povolenie prevádzkovať amatérsku stanicu, keď sa táto osoba nachádza prechodne na jej teritóriu, pri dodržaní jej podmienok a obmedzení. (WRC-03)

Sekcia II. Amateur-Satellite Service

25.10  § 6.  Ustanovenia Sekcie I sú rovnako uplatňované i v Sekcii II Amateur-Satellite Service.

25.11  § 7.  Administrácia, ktorá povolí kozmickú stanicu amatérskej satelitnej služby musí zabezpečiť, aby pred štartom (rakety, ktorá vynesie satelit do kozmu) bol zriadený dostatočný počet pozemských riadiacich staníc na zabezpečenie toho, aby každé škodlivé rušenie pochádzajúce od stanice amatérskej služby cez satelit bolo možné okamžite ukončiť. (WRC-03).

 

4.   Rozdelenie sveta na regióny podľa ITU                                         

ITU rozdelila celý svet na tri regióny:

ITU región I - Európa, Afrika, severná Ázia

ITU región II - Severná a Južná Amerika

ITU región III - južná Ázia, Pacifik, Austrália a Nový Zéland

 

5.     Odporúčanie ECC (05)06

Držiteľ povolenia CEPT Novice je povinný v navštívenej krajine dodržiavať legislatívne a technické predpisy platné v tejto krajine, najmä zákony relevantné pre amatérsku službu a predpisy vychádzajúce z ustanovení Rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie a odporúčania ECC/REC (05)06. Špeciálnu pozornosť treba predovšetkým venovať rozdielnym frekvenčným prídelom pre amatérsku službu v troch regiónoch ITU, ako aj miestnym podmienkam a technickým obmedzeniam.

Držiteľ povolenia CEPT a držiteľ povolenia CEPT Novice je povinný pri vysielaní používať volaciu značku v nasledujúcom tvare:

prefix navštívenej krajiny / vlastná volacia značka držiteľa

Držiteľ povolenia CEPT a CEPT Novice nemá právo v navštívenej krajine požadovať ochranu proti rušeniu.

 

6.   Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

Krátkodobé používanie amatérskej stanice v krajinách CEPT na základe odporúčania ECC(05)06 je definované na maximálne 3 mesiace pobytu v krajine. Pri dlhšom pobyte treba požiadať o rádioamatérske povolenie v danej krajine.

 

7.   Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06

Krátkodobé používanie amatérskej stanice v nečlenských krajinách CEPT, ktoré prijali odporúčanie ECC(05)06, má rovnaké pravidlá ako v členských krajinách CEPT.

 

8.   Povoľovací orgán

Povoľovací orgán je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, P. O. Box 18, 810 06 Bratislava 16.

 

9.   Podmienky pre vydanie povolenia, kto môže byť držiteľom povolenia, žiadosť

Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive. Žiadateľ musí dovŕšiť 15. rok života a musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti.

Ak žiadateľ doloží osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti triedy N, Telekomunikačný úrad mu vydá povolenie CEPT podľa odporúčania T/R 61-01, ktoré má medzinárodnú platnosť.

 

10.  Osobitná odborná spôsobilosť

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení.

Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje platným osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) - osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérsku stanicu príslušnej triedy operátora.

Osvedčenie operátora amatérskych staníc obsahuje:

a) číslo osvedčenia

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia

c) dátum vydania

d) triedu operátora amatérskych staníc

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

Osvedčenie pre operátora amatérskej stanice sa vyhotovuje aj v nemeckom jazyku, francúzskom jazyku a anglickom jazyku.

 

11.  Skúška osobitnej odbornej spôsobilosti, jej priebeh, skúšobné predmety

Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda Telekomunikačného úradu.

Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne. Prihláška obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača

b) štátnu príslušnosť

c) adresu trvalého pobytu

d) požadovaný druh osvedčenia

Termíny skúšok určí predseda komisie. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí uchádzača tajomník komisie najmenej dva týždne vopred.

Ak sa uchádzač o skúšku dôvodne neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

Skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti. Skladá z týchto skúšobných predmetov:

- Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc a všeobecné povoľovacie podmienky.

- Základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky.

- Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky šírenia elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektrotechnickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

- Telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme). Skúša sa len na požiadanie uchádzača.

Predseda komisie riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

Na skúške sa môžu zúčastniť osoby, ktorým to povolil predseda komisie.

Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.

Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť a to bezodkladne, o čom komisia napíše záznam v zápisnici.

Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.

Vedomosti sa hodnotia takto:

a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov

b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.

Ak uchádzač na skúške prospel, vydá sa mu osvedčenie.

 

12.  Opakovaná a opravná skúška

Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 6 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku v termíne určenom predsedom komisie.

Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu. Skúšku možno opakovať v termíne určenom predsedom komisie.

 

13.  Triedy operátorov, prechod z triedy N do triedy E – podmienky

Podľa rozsahu znalostí a praxe sú operátori amatérskych staníc zaradení do jednej z nasledujúcich tried: E alebo N.

Operátori triedy E (Extra) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 750 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.1, vrátane uvedených druhov prevádzky.

Operátori triedy N (Novice) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č. 2, vrátane uvedených druhov prevádzky.

Zahraniční operátori-držitelia povolenia CEPT môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy E (tabuľka č.1). Zahraniční operátori držitelia povolenia CEPT Novice môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy N (tabuľka č.2).

Predpokladom zaradenia operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v Opatrení úradu č.O-1/2004 zo dňa 14.apríla 2004 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky ako aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.

Predpokladom zaradenia operátora do tried E alebo N vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia a pri prechode do triedy E musí žiadateľ dokladovať najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy N a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače.

 

14.  Povolenie na používanie frekvencií – obsah povolenia

Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive.

Ak žiadateľ doloží osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti triedy N, úrad mu vydá povolenie CEPT Novice podľa odporúčania ECC/REC(05)06, ktoré má medzinárodnú platnosť.

Držiteľ povolenia je oprávnený prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové zariadenia potrebné pre činnosť amatérskej stanice.

Stanice určené na prestavbu na amatérske stanice nie je dovolené prevádzkovať mimo frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu ani skúšobne.

Držiteľ povolenia je povinný požiadať úrad o zmenu povolenia, ak dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie udelené.

Pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa musí mať držiteľ povolenia k dispozícii aspoň kópiu platného povolenia.

Obsah rádioamatérskeho povolenia:

Amatérske povolenie môže obsahovať len:

a) identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,

b) volací znak a lehotu, doby platnosti povolenia,

c) operátorskú triedu,

d) výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia

e) všeobecné povoľovacie podmienky

 

15.  Platnosť povolenia

Úrad udelí povolenie najviac na 10 rokov. Lehota, na ktorú sa frekvencie prideľujú, je vyznačená v povolení. Na základe podanej žiadosti je úrad oprávnený opakovane povolenie predĺžiť. Žiadosť o predĺženie povolenia sa odporúča predložiť úradu najneskôr do šiestich týždňov pred uplynutím doby platnosti povolenia.

 

16.  Zrušenie a strata platnosti povolenia

Individuálne povolenie stráca platnosť 

a) dňom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,

b) smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia; to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,

c) dňom vrátenia povolenia alebo dňom, ku ktorému sa držiteľ vzdáva povolenia v oznámení o vzdaní sa povolenia doručenom úradu

 

17.  Správne delikty

Úrad uloží pokutu

1. do 3 000 000 Sk, alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto obsluhoval vybrané rádiové zariadenia bez osobitnej odbornej spôsobilosti na ich obsluhu (§ 36 ods. 1),

2. do 7 000 000 kto prevádzkoval alebo distribuoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov (§ 35 ods. 1) alebo uviedol na trh, alebo prevádzkoval, alebo distribuoval rádiové zariadenie bez splnenia podmienok všeobecného povolenia alebo bez povolenia, alebo bez vydania príslušného druhu povolenia (§ 35 ods. 1, 3 a 5), alebo v rozpore s podmienkami povolenia (§ 32 ods. 19),

3. do 40 000 000 Sk za porušenie telekomunikačného tajomstva.

Telekomunikačné tajomstvo musíme dodržiavať v prípade náhodne vypočutej správy, ktorá nebola určená pre nás a my ju nesmieme ďalej rozširovať ani zneužiť. Je to trestný čin podľa §239 a §240 Trestného zákona.

 

18.  Povoľovacie podmienky, ich pôsobnosť a základné pojmy amatérskej služby

Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice (ďalej len „povoľovacie podmienky“) stanovujú práva a povinnosti držiteľov rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc (ďalej len „povolenie“). Ich pôsobnosť je v Slovenskej republike.

Amatérska služba - rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.

Amatérska družicová služba - rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na družiciach Zeme na účely amatérskej služby.

Amatérska vysielacia rádiová stanica (ďalej len amatérska stanica) - jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, pracujúcich vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu a patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba

Amatérska stanica právnickej osoby - amatérska stanica rádioklubu.

Volacia značka - označenie stanice, ktoré umožňuje zistenie jej totožnosti počas vysielania.

Vysielač ROB (ARDF ) - vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu, prevádzkované na pridelených frekvenciách, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh.

Retranslačná amatérska stanica - neobsluhovaná amatérska stanica s duplexnou prevádzkou, určená na príjem signálov jednej amatérskej stanice a následné vyslanie tohto signálu na väčšie územie.

Rádioamatérsky maják - neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn.

Digitálny opakovač (digipeater) - amatérska stanica s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo alebo cez digitálnu amatérsku rádiovú sieť.

Uzol rádioamatérskej siete (nód) - inteligentný neobsluhovaný digipeater slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej amatérskej rádiovej sieti.

Univerzálny uzol rádioamatérskej siete (gateway)- univerzálny neobsluhovaný nód, slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v iných rádioamatérskych sieťach. Je to automatické prepojenie sietí s rôznymi prevádzkami. Môže slúžiť aj na prepojenie uzlov rádioamatérskej siete cez iné, než amatérske komunikačné siete.

Schránka (BBS) - neobsluhovaná amatérska stanica obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ. Medzi BBS je automatická prevádzka zabezpečujúca dopravu správ do cieľovej schránky BBS.

Rádioamatérska sieť - súbor vzájomne prepojených nódov, gateway a BBS slúžiacich na prenos správ medzi amatérskymi stanicami.

Obsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď je operátor počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Obsluhované prevádzky sú: CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, paket rádio, AMTOR, PACTOR

Neobsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď operátor nie je počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Neobsluhované prevádzky sú: prevádzka majákov, retranslačných rádiostaníc, nódov, gateway a paketových-Amtorových-Pactorových BBS (MBO).

Prevádzkovanie stanice - používanie stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn.

Trvalé stanovište - jedno alebo viac miest zapísaných v povolení, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu.

Operátor - oprávnená fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá prevádzkovať amatérsku stanicu.

Operátor bez povolenia - fyzická osoba - začiatočník, ktorý sa pripravuje na amatérske skúšky.

Dozorujúci operátor - operátor, ktorý dohliada na prevádzku operátora bez povolenia.

 

19.  Zodpovednosť za prevádzkovanie amatérskej stanice

Za prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.

V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia je držiteľ povolenia povinný požiadať úrad o vydanie duplikátu.

 

20.  Prevádzka amatérskych staníc, prevádzka pri katastrofických situáciách

Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.

V odôvodnených prípadoch môže úrad povoliť:

vyšší výkon vysielača

iné druhy vysielania, ako sú uvedené v tabuľkách

prevádzku v iných frekvenčných pásmach, ako je uvedené v tabuľkách

V prípade, že prevádzkou amatérskej stanice dôjde z niektorého stanovišťa k rušeniu iných rádiokomunikačných služieb, môže úrad stanoviť obmedzujúce podmienky.

Pri katastrofických situáciách, v prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

 

21.  Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami

Amatérsku stanicu právnickej osoby môže obsluhovať:

-    zodpovedná osoba

-    operátor s vlastným povolením zapísaný v zozname operátorov v rozsahu svojej triedy

-    operátor bez vlastného povolenia zapísaný v zozname operátorov len v rozsahu triedy N pod dohľadom zodpovednej osoby alebo držiteľa povolenia zapísaného v zozname operátorov.

V zozname operátorov amatérskej stanice právnickej osoby zodpovedná osoba uvedie:

-    mená, volacie značky a triedy operátorov

-    mená operátorov bez vlastného povolenia

-    lehotu vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice

 

22.  Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inými osobami

Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže s jej súhlasom a pod jej volacou značkou obsluhovať:

-    operátor bez povolenia v rozsahu triedy N pri výcviku a školení (príprava na skúšku triedy N) pod dohľadom držiteľa povolenia

-    držiteľ povolenia iného štátu v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy

-    iný držiteľ slovenského povolenia v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.

 

23.  Obsah vysielania, čo je zakázané vysielať

Amatérske stanice je povolené používať len na vysielanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti a rádioamatérov.

Všetky správy je dovolené vysiellen v jasnej reči, prípadne s použitím medzinárodných Q-kódov, skratiek, protokolov a kódov.

Na začiatku a na konci každého spojenia sa musia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať aspoň vlastnú volaciu značku každých 5 minút. Pri účasti v rádioamatérskych pretekoch, súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe značky.

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

Pre rádiový orientačný beh (ARDF) je možné vysiellen medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov. Frekvenčné pásma a druhy vysielania ARDF sú uvedené v Tabuľke č.3.

Je zakázané vysielať:

-    správy obsahujúce osobitným zákonom stanovené skutočnosti viazané na povinnosť mlčanlivosti

-    správy a programy majúce povahu reklamného alebo rozhlasového vysielania

-    správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamtérskou činnosťou

-    bez uvedenia vlastnej volacej značky

-    technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek

-    vulgárne a neslušné výrazy

 

24.  Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

Držiteľ povolenia môže trvalo prevádzkovať amatérsku stanicu len na trvalom stanovišti, ktoré je uvedené v povolení.

Držiteľ povolenia môže krátkodobo prevádzkovať amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa alebo z pohyblivého prostriedku. Volaciu značku môže doplniť údajom /P (portable) alebo /M (mobile).

Na prevádzku z lode a lietadla je potrebný súhlas ich prevádzkovateľa. Volacia značka sa môže doplniť /MM (maritime mobile) alebo /AM (aeronautical mobile).

 

25.  Staničný denník

Odporúča sa zapisovať do staničného denníka údaje o uskutočnených spojeniach: dátum a čas každého uskutočneného spojenia, použité frekvenčné pásmo, druh prevádzky, volaciu značku protistanice, vymenené reporty a prípadne i ďalšie údaje. Týmito údajmi sa preukazuje dĺžka praxe a počet uskutočnených spojení pri skúške osobitnej odbornej spôsobilosti.

 

26.  Technické ustanovenia povoľovacích podmienok

Frekvenčná stabilita pri vysielaní musí spĺňať najmenej požiadavky uvedené v Tabuľke č. 4.

Hĺbka modulácie nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou musí byť menšia ako 5% a musí sa zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.

Pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou musí byť v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.

Šírka pásma zabraná vysielaním musí zodpovedať minimálnej šírke pásma potrebnej na prenos informácie daným druhom vysielania.

Pre prevádzku rádiového orientačného behu (ARDF) platia tieto podmienky:

-    V pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m.

-    V pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól

-    Povolená prevádzka je A1A, A2A, F1A a F2A

-    Povolené úseky pásiem sú uvedené v Tabuľke č. 3

Komerčne dostupné amatérske stanice musia vyhovovať požiadavkám normy
EN 301 489-15.

Ostatné amatérske stanice musia vyhovovať len požiadavkám na rušivé vyžarovanie podľa normy EN 301 489-15, kap.8.

Každé skúšobné vysielanie s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača musí byť do umelej záťaže.

Počas zmeny vysielanej frekvencie (prelaďovania) nesmie anténa vyžarovať žiadnu vf. energiu.Táto požiadavka sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.

Vysielacie zariadenie a jeho príslušenstvo musí byť konštruované tak, aby zodpovedalo platným hygienickým normám, bezpečnostným predpisom a aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom.

 

27.  Povolené frekvenčné pásma v triede N, povolené druhy prevádzky, maximálna šírka pásma a výkony

Tabuľka č. 2