Požadované skratky pre triedu Novice
Skratka Význam
ABT asi, okolo
ADR adresa
AGN opäť, znovu
ALL všetko
ALSO tiež
AM amplitúdová modulácia, tiež čas pred 12 hodinou doobeda
ANT anténa
AR koniec správy (koniec relácie)
AS čakaj
AWARD diplom
   
BAND pásmo
BCNU opäť sa po vás pozriem
BEAM smerová anténa
BEACON maják
BEST najlepší
BEFORE pred
BK prerušiť, duplexná prevádzka
BOX poštová schránka
BTR lepší, lepšie
BUREAU úrad, QSL služba
BUT ale
B4 predtým 
   
CALL volanie, zavolanie
CFM potvrdzujem
CHEERIO nazdar
CL uzatváram stanicu (končím vysielanie)
CLEAR čistý, jasný
COLD chladno, studený
CONDX podmienky pre DX spojenie
CONGRATS blahoželanie
CONTEST preteky
CQ všeobecná výzva
CARD lístok
CUAGN opäť dovidenia, dovidenia
CW telegrafia (A1)
   
DAY deň
DB decibel
DE tu (stanica)
DIPOLE dipólová anténa
DIRECT priamo, priamy
DP ďakujem pekne (len SK/CZ)
DR milý, drahý
DWN dolu
DX vzdialená (vzácna) stanica
   
EAST východ
EASY ľahký, ľahko
END koniec
ES a
EX bývalý
EXCUSE prepáč, ospravedlňujem sa
   
FB výborne
FER za, pre
FINE pekný, krásny, jemný
FIRST prvý
FOGGY hmla, hmlisto
FONE fónia, hlasová prevádzka
FOR pre, za
FREQ frekvencia
FROM od, z, zo
FROST mráz
   
GA 1. dobré popoludnie, 2. pokračuj vo vysielaní
GB zbohom
GD dobrý deň
GE dobrý večer
GL veľa šťastia
GM dobré ráno
GMT svetový koordinovaný čas (Greenwich Mean Time)
GN dobrú noc
GND zem, uzemnenie
GP anténa Ground Plane
GREETINGS pozdravy
GUD dobrý (good)
   
HAM rádioamatér
HAM SHACK rádioamatérsky kútik
HAMSPIRIT slušný vzťah medzi rádioamatérmi
HEAR počuť
HF krátke vlny, KV (3-30 MHz)
HI vyjadrenie smiechu (CW)
HOME MADE doma vyrobené 
HOUR hodina
HPE dúfam, verím
HPY šťastný
HR tu
HRD počul, počul som
HW? ako? Čo na to povieš?
   
I ja
IARU skratka medzinárodnej rádioamatérskej organizácie
IN v
INFO informácia
INPUT príkon
IRC medzinárodná poštová cenina - IRC kupón
IS je
ITU skratka Medzinárodnej telekomunikačnej únie
   
K prepínam, môžete vysielať
KEEP držať
KEY kľúč
KN prechádzam na príjem pre konkrétnu stanicu
KNOW viem, vedieť
KW kilowatt
   
LAST posledný, naposledy
LATER neskôr
LF spektrum nízkych frekvencií (30-300 Hz)
LID zlý operátor
LOCAL miestny
LOG staničný denník
LONG dlhý, dĺžka
LOW nízky
LSB dolné postranné pásmo
LSN počúvať
LUCK šťastie
LW anténa dlhý drôt, tiež nízky (low)
   
MEET stretnúť, stretnutie
MIKE mikrofón
MNI veľa, mnoho
MSG správa
MY môj
   
N nič, nie
NAME meno
NEAR blízko, neďaleko, pri
NET sieť
NEW nový
NEXT nasledujúci, ďalší
NICE pekný
NIL nič 
NO nie
NORTH sever
NOW teraz
NR 1. číslo, 2. blízko, neďaleko, pri (skrátené "near")
NW teraz
NZ nazdar (len v SK/CZ)
   
OK v poriadku
OM priateľ
OLD starý
ON na, u, v
ONLY len
OP operátor
OR alebo
OVERCAST oblačno
   
PA koncový stupeň
PACKET druh digitálnej prevádzky
PIRATE amatér bez koncesie, pirát
POOR slabý, mizerný, biedny
PSE prosím
PSED potešený
PWR výkon, sila
   
R správne prijaté, v poriadku
RAIN dážď
RIG rádioamatérske zariadenie, vysielač
RMKS poznámky
ROTARY otočný
RPRT report, správa o počuteľnosti
RPT opakuj
RST čitateľnosť, sila, tón
RTTY druh digitálnej prevádzky
RX prijímač
   
SAE obálka so spiatočnou adresou
SASE obálka so spiatočnou adresou a známkou
SEND poslať
SIG, SIGS signál, signály
SK koniec spojenia
SKED dohodnuté spojenie
SN skoro, čoskoro
SNOW sneh
SOS tiesňové volanie o pomoc (telegraficky)
SOUTH južný
SPELL hláskovať
SRI ľutujem, prepáčte
SSB AM modulácia s jedným postranným pásmom
SSTV pomalobežná televízia
STAMP známka (poštová)
STN stanica
STRONG silný
SUNNY slnečno
SURE iste, určite
SWL rádiový poslucháč
SWR pomer stojatých vĺn (angl. skratka pre PSV)
   
TCVR transceiver, (rádioamatérske zariadenie)
TEMP teplota
TEST 1. preteky (konteste), 2. skúška, test
TIME čas
TKS ďakujem
TKU ďakujem 
TMRW zajtra
TNX ďakujem
TU ďakujem
TVI rušenie televízie
TX vysielač
TRX transceiver, (rádioamatérske zariadenie)
   
U ty, vy
UFB výborný, nádherný
UHF ultra krátke vlny, UKV (300-3000 MHz)
UNLIS nekoncesiovaný amatér (vysiela na čierno)
UP hore
UR tvoj, váš
USB horné postranné pásmo
UTC svetový koordinovaný čas
   
VFO premenný oscilátor
VHF veľmi krátke vlny, VKV (30-300 MHz)
VIA cez, prostredníctvom
VY veľmi
   
W watt
WARM teplo, teplý
WEAK slabý
WEST západ
WHY prečo
WITH s 
WIDE široký, rozsiahly
WIND vietor
WKD pracoval
WRONG nesprávny
WTTS watty, wattov
WX počasie
   
XCUSE prepáčte
XMAS vianoce
XMTR vysielač
XYL manželka
   
YEAR rok
YES áno
YL slečna
   
ZERO nula
ZONE zóna
   
73 srdečný pozdrav
88 bozk
99 zmizni