Ako získať dotáciu od SZR

 

 

Jednou z úloh rádioamatérskej organizácie je podporovať aktivity, z ktorých má prospech väčšina alebo aspoň veľká skupina rádioamatérov. Za týmto účelom rozbehol SZR v roku 2004 grantový program poskytovania dotácií. Program určuje priority, na ktoré SZR poskytne finančné prostriedky. Medzi tieto priority patrí organizovanie kurzov, súťaží, stretnutí, odborných seminárov, vydávanie odborných publikácií, propagácia rádioamatérstva na verejnosti, zriaďovanie, prevádzkovanie a údržba prevádzačov, paketových nódov, majákov a podobne. Podstatné je, aby aktivita mala celoslovenský alebo regionálny charakter. Čiže nemá význam žiadať o dotáciu na klubové aktivity ako sú kontesty, rôzne príležitostné prevádzky, expedície, klubové stretnutia atď.

 

V roku 2006 prišli dve žiadosti o dotáciu (projekty). SZR podporil obidve – letný kurz rádioamatérov, ktorý organizoval RK OM3REU a rádioamatérske stretnutie v Turanoch s tradičným organizátorom RK OM3KHE.

 

Boli sme pripravení podporiť viac projektov, ale, bohužiaľ, viac ich neprišlo. Je to škoda. Pritom sekretariát SZR ponúkal pomoc pri spracovaní žiadostí, aby táto nutná administratíva nebola tým, čo potenciálnych žiadateľov odradí.

 

Pre rok 2007 sa prezídium SZR rozhodlo opäť vyhlásiť program pre poskytovanie dotácií. Jeho podmienky sa nezmenili. Uzávierky žiadostí sú 15.2. a 30.4.2007. Tlačivo žiadosti vám na požiadanie zašle sekretariát SZR, kam sa môžete obrátiť aj v prípade, že máte nejaké nejasnosti. Telefón: 02/6224 7501, e-mail: szr@stonline.sk. Sekretariát prípadným záujemcom pomôže pri spracovaní žiadostí.

 

Grantový program SZR vám môže pomôcť uskutočniť projekty, na ktoré ste doposiaľ nemali dostatok finančných prostriedkov. Okruh aktivít, na ktoré sa vzťahuje, je dostatočne široký, aby pokryl celé spektrum rádioamatérskej činnosti. Využite túto možnosť.

 

 

Podmienky pre poskytovanie dotácií z prostriedkov SZR (.pdf)

 

Formulár žiadosti (.doc)