Informácia o ďalšom rokovaní medzi SZR a TÚ SR

 

31. januára 2007 sa na Telekomunikačnom úrade SR uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní predstaviteľov SZR a TÚ SR o zmenách povoľovacích podmienok a súvisiacich predpisov. Za SZR sa rokovania zúčastnili OM3EI, OM3LU a OM3JW, za TÚ SR Ing. Kováčová a hovorca TÚ Roman Vavro. Cieľom stretnutia bola ďalšia diskusia o navrhovaných zmenách, ktoré SZR predložil 17.1.2007. Dovoľte, aby som vás informoval o jednotlivých bodoch.

 

1.     Vytvorenie dvoch tried.

Trieda A (CEPT) – povolené všetky pásma, všetky módy podľa tabuľky 1 povoľovacích podmienok, max. výkon 750 W

Trieda N (CEPT Novice) – povolené pásma od 144 MHz vyššie podľa tabuľky 1 a nižšieuvedené KV rozsahy, max. výkon 100 W.

1810 – 1838        CW

1838 – 1842        CW, DIGI (okrem paketu)

1842 – 1850        CW

1850 – 2000        FONE, CW (max. výkon 10 W)

 

3520 – 3580        CW

3580 – 3590        CW, DIGI (okrem paketu)

3590 – 3600        CW, DIGI

3600 – 3770        FONE, CW

3730 – 3740        FONE, CW, SSTV, FAX

 

21050 – 21080    CW

21080 – 21100    CW, DIGI (okrem paketu)

21100 – 21120    CW, DIGI

21120 – 21149    CW

21151 – 21200    FONE, CW

 

28050 – 28120    CW, DIGI (okrem paketu)

28120 – 28150    CW, DIGI

28150 – 28190    CW

28600 – 29200    FONE, CW

28680                FONE, CW, volací kmitočet SSTV, FAX

29200 – 29300    FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd

29300 – 29510    družicové zostupné linky – FONE, CW

29510 – 29700    FONE FM, FONE, CW

 

Zahraniční držitelia povolení triedy CEPT budú z územia Slovenska vysielať pod značkou OM/vlastná značka.

Zahraniční držitelia povolení triedy CEPT Novice budú z územia Slovenska vysielať pod značkou OM9/vlastná značka.

 

2.     Transformácia súčasných povolení A, B, C, D. Zúčastnené strany sa po diskusii dohodli, že držitelia povolení A, B a C prejdú do triedy A a držitelia triedy D prejdú do triedy N.

 

3.     Pri skúškach na triedu A a N nebude vyžadovaná znalosť telegrafie.

 

4.     Požadovaná prax pre triedu A bude 1 rok prevádzky v triede N a nadviazanie min. 500 spojení okrem miestnych FM spojení a spojení cez prevádzače.

 

5.     Do frekvenčnej tabuľky bude doplnené pásmo 122,25 – 130 GHz.

 

6.     Vykonávanie rádioamatérskych skúšok. SZR žiada, aby sa skúšky skladali z písomnej a ústnej časti. Písomná časť by mala byť vykonávaná formou testov s bodovanými odpoveďami.

TÚ SR v súčasnosti pripravuje zmenu Predpisu o odbornej spôsobilosti, ktorý stanovuje postup skúšok pre všetky profesionálne služby a tiež pre amatérsku službu. Ďalšie rokovania k tomuto bodu prebehnú, keď bude známa koncepcia pripravovaných zmien Predpisu.

 

7.     Zníženie vekovej hranice pre vydávanie rádioamatérskych povolení z 15 na 10 rokov.

Obe strany diskutovali o možnostiach v tejto oblasti. Vek 15 rokov stanovuje Zákon o elektronických komunikáciách. K tomuto bodu ešte prebehnú ďalšie rokovania.

 

 

Časový horizont, kedy by tieto zmeny mohli začať platiť, je ťažké odhadnúť. Ide o legislatívny proces, podliehajúci pripomienkovému konaniu, takže treba počítať, že to potrvá minimálne šesť mesiacov, ale pravdepodobne aj dlhšie.

 

 

Roman Kudláč, OM3EI

prezident SZR