TEXT PODNETU:

   Stanovy Slovenskeho zvazu radioamaterov, ako aj Organizacny poriadok
SZR, ktore vznikli na zaklade mne blizsie neznameho navrhu neznameho subjektu,
doznali na 5. zjazde SZR v roku 2002 niektore nezanedbatelne zmeny, o ktorych
clenstvo pravdepodobne nemalo moznost diskutovat, kedze ich nepoznalo. Znenie
Stanov a ich zmeny boli uz tradicne jednohlasne schvalene. Tato obycaj pretr-
vava, predpokladam, z minulosti.
   Zakladnym dovodom mojho navrhu na zvolanie mimoriadneho zjazdu SZR je
fakt, ze 5.zjazd ziadnym sposobom nenapravil bezprecedentny stav ohladom 
nemoznosti realizacie akejkolvek reviznej cinnosti, nebol Prezidiom na zjazde
predlozeny, ani zjazdom schvaleny STATUT REVIZNEJ KOMISIE SZR, ktory do tej
doby, v rozpore so STANOVAMI SZR, neexistoval, neexistuje dodnes a nemoze 
existovat ani v rokoch nasledujucich az do konania 6. zjazdu SZR v roku 2006!!!
Za tuto skutocnost zodpoveda jednoznacne predchadzajuce Prezidium SZR a na-
pokon aj delegati 5.zjazdu, ktori tak zavazny nedostatok, napriek existencii
nelegalneho narabania s majetkom SZR, okamzite nenapravili sformulovanim
a schvalenim Statutu Reviznej komisie SZR.
   Nik iny, ako ZJAZD, nemoze statut reviznej komisie schvalit, nik iny,ako
zjazd, nemoze ZRUSIT uznesenie 5. zjazdu o tom, ze navrh statutu ma byt pred-
lozeny az na 6.zjazde, nik iny nemoze reviznej komisii ulozit sposob, akym 
ma alebo moze svoju cinnost vykonavat; najma to nemoze urobit Prezidium SZR,
ktore ma byt v zmysle Organizacneho poriadku SZR pri svojej cinnosti kontro-
lovane Reviznou komisiou SZR. Revizna komisia je zodpovedna iba ZJAZDU SZR ! 
   Za existujuceho stavu nemaju clenovia SZR ziadnu zaruku, ze s ich ma-
jetkom nebude opat BEZTRESTNE narabane nelegalnym sposobom, a to odhliadnuc
od ciastkovych personalnych zmien v Prezidiu a zamestnaneckom zostave.
   IBA na mimoriadnom zjazde SZR by bolo mozne tiez spresnit, opravit,
doplnit ci vypustit niektore formulacie jednohlasne schvalenych Stanov SZR,
ktore obsahuju niektore mimoriadne vazne nedostatky.
   
   N a v r h u j e m
   predlozit Mimoriadnemu zjazdu SZR tiez navrh na upravu Stanov SZR a Or-
ganizacneho poriadku SZR, n a j m a v nasledujucich okruhoch :
K S t a n o v a m SZR :
   1. Sformulovat v strucnosti a objasnit vztah SZR k ZTSC, postavenie
     obidvoch subjektov navzajom,ekonomicke vztahy a zavislosti alebo
     zavislosti v inych oblastiach a zasady, ktore z toho vyplyvaju.
     Vacsina clenstva nepozna podstatu tychto vztahov a nema preto moz-
     nost ich ovplyvnit.
   2. Obdobne v strucnosti charakterizovat v Stanovach vztah k IARU.
   3. Upravit formulaciu o tom, ze SZR "zastupuje slovenskych radioama-
     terov". Realne moze zastupovat IBA clenov SZR, nikoho ineho, kedze
     SZR k tomu ostatni slovenski radioamateri nesplnomocnili.
   4. Konstatovanie, ze "SZR zabezpecuje medzinarodnu QSL sluzbu" je
     pravdive IBA SCASTI. Neclenom SZR nasa organizacia ODMIETA prevziat
     QSL na odoslanie. Zjazd by mal tuto oblast upravit demokratickej-
     sie, umoznit odosielanie aj neclenom SZR za predpokladu, ze uhradia
     isty prispevok na cinnost QSL sluzby. Inak SZR de facto vydiera
     neclenov, aby sa stali clenmi SZR, ak chcu realizovat svoje zaujmy
     normalnym a zvycajnym sposobom. Do pozornosti mozno dat priklad
     z Ceskej republiky, kde to funguje a okrem toho je napr. odosie-
     lanie QSL listkov pre radioamaterov nad 70 rokov veku bezplatne,
     bez ohladu na to, ci su alebo nie su clenmi hociktorych radioamater-
     skych organizacii ...
   5. Automaticke ziskavanie titulu "cestny prezident" alebo "cestny vice-
     prezident" bez schvalenia hlasovanim na zjazde, iba "za vysluhu
     rokov" ( bez toho, ze by sa upierali zasluhy za pozitivne vysledky
     vykonu funkcie), sa zda byt usmevne, ak vyhlasenie obycajneho clena
     za "cestneho clena SZR" musi schvalit zjazd...
   6. Do Stanov SZR je nevyhnutne okrem sirokych povinnosti clena SZR a 
     jeho prav, PRECIZNE sformulovat aj POVINNOSTI prezidenta SZR, vice-
     prezidentov SZR, Prezidia SZR a tiez sekretara SZR. Doterajsie Sta-
     novy ZIADNE POVINNOSTI tychto subjektov n e p o z n a j u !!!
     Z toho dovodu vlastne NIE JE ziadnym sposobom zabezpecena aj reali-
     zacia PRAV CLENA SZR !
     Z vyznamu slova "odporucanie" vyplyva, ze adresat moze alebo nemusi
     odporucanie aplikovat urcitu skutocnost akceptovat. Stanovy ukladaju
     povinnost plnit odporucania IARU...
   7. Ustanovenie o radiokluboch SZR doznalo v porovnani z predchadzajucim
     znenim stanov vyznamne zmeny. Navrhovatel sucasnych Stanov SZR na
     jednej strane nechce s radioklubmi mat "nic spolocne" (najma nie po
     ekonomickej stranke), iba ich Prezidium "eviduje" (t.zn. ma ich za-
     pisane v zozname...hi), na druhej strane vsak takmer vylucne cleno-
     via radioklubov vykonavaju tu cinnost, na ktoru ma Prezidium k dispo-
     zicii rozne dotacie a viacmilionovy majetok ... Mozno by bolo vhodne
     uvazit iste razne upravy... Ked sa vsak radioklub chce nechat zapi-
     sat do onoho zoznamu, musi tzv. "poziadat o registraciu"..., z ktorej
     mu ale ziadne prava, a uz vobec nie vyhody alebo azda koruny, neplynu.
     Ten tzv. "organizacny clanok" nepotrebuje ani korunu, o paketovej 
     sieti nechce SZR nic vediet ( az na tie vyradene Nokie), nody a bbs
     existuju zo sukromnych penazi ich sysopov za obcasneho, nie bohvie- 
     akeho, prispenia niekolkych uzivatelov.
   8. Mimoradne zavaznym nedostakom Stanov SZR je je zmena cl. VIII, kde
     v pasazi o zaniku SZR bola UMYSELNE vypustena dispozicia ohladne 
     zvysku majetku SZR po vyrovnani zavazkov.Je TRESTUHODNE, ze sa tato
     dispozicia "zamietla pod stol". KOMU TO VYHOVUJE? KTO SI TENTO MA-
     JETOK PRIVLASTNI, ak by k takej situacii doslo? Kto to z delegatov
     5.zjazdu vie ? "Presunu" sa miliony opat do cudzich ruk, do neznama,
     do cudzich alebo fiktivnych s.r.o. ? Preco k takemu zhmleniu doslo?
     V Stanovach to musi byt jasne. Ak je SZR zaujmovym zdruzenim obcanov 
     s individualnym clenstvom, potom majetok patri vsetkym clenom a mal
     by byt, zjazdom urcenym sposobom, rozdeleny.
   9. Do ustanovenia cl. VII Stanov o reviznej cinnosti je nevyhnutne vlo-
     zit okrem pojmu "revizia hospodarenia" aj dalsiu formulaciu, ktora
     sa dostala mimo Stanovy, totizto aj : "dohliadanie na sulad cinnosti
     Prezidia SZR so Stanovami SZR a uzneseniami Zjazdu SZR". Za tento 
     dohlad Revizna komisia SZR zodpoveda iba Zjazdu.

K ORGANIZACNEMU PORIADKU SZR :

   1. K bodu 1. - Zjazd - doplnit, ako konkretne,akym sposobom, budu cle-
     novia vyrozumeni o konani Zjazdu "pisomne", okrem toho, ze oznam bu-
     de obsiahnuty vo vysielani OM9HQ a mozno aj v Radiozurnale, ktory
     odobera ista neurcena cast clenov SZR.
   2. K bodu 1.2 - je potrebne prehodnotit, preco su ZVYHODNENE radiokluby
     pri vysielani delegatov na zjazd v porovnani s riadnymi clenmi SZR,
     ktori clenmi radioklubov nie su!Ak traja clenovia trojclenoveho radio-
     klubu maju pravo vyslat na zjazd 1 delegata, cim je odovodnena DIS-
     KRIMINACIA neclenov radioklubov, ktorych musi byt na vyslanie 1 de-
     legata na harku podpisanych desat ? Preco nie rovnako? Je to nedemo-
     kraticke.
   3. K 1.3 - Podla tohoto bodu sekretar vyhotovuje zapisnicu z rokovania
     zjazdu, iba na nom zalezi, co do zapisnice uvedie a o com pomlci.
     Organizacny poriadok ziadnym sposobom nezabezpecuje kontrolu sprav-
     nosti jej obsahu. Z toho dovodu je vyhnutne org.poriadok doplnit o
     "overovatelov zapisnice z rokovania Zjazdu",bez podpisu ktorych nemoze
     byt zaspisnica zavaznym dokumentom Zjazdu.
   4. K 1.5 - do vymenovania pravomoci Zjazdu je nevyhnutne doplnit aj
     "pravo prerokuvat,schvalovat a menit Statut Reviznej komisie SZR"
   5. K 1.9.2 - Postup volieb - zrusit nedemokraticke a samolube usta-
     novenie o tom, ze ak je iba 1 kandidat na prezidenta SZR, alebo na
     viceprezidentov SZR, netreba o navrhu ani hlasovat a osoba sa vyhlasi
     za automaticky zvolenu. JE TO IBA VYSMECH PRAVU CLENOV VOLIT CELNYCH
     FUNKCIONAROV SZR, CLENOM SA TYM TOTO PRAVO PRIAM ODOPIERA. Je to
     iba obava z toho, ze vysledok hlasovania by mohol byt aj opacny. Sta-
     novy su v tom priam kontraverzne. Hlasovat treba vzdy, ak ma byt ktosi
     do takych funkcii z v o l e n y ! (nie "samovymenovany")
   6. K bodu 3 - Prezidium SZR - Je nevyhnutne aj v Organizacnom poriadku
     vymedzit precizne vsetky vyznamne povinnosti Prezidia SZR a jeho
     funkcionarov, ktore v zakladnych dokumentoch chybaju. Ustanovenie 
     o delegovani "niektorych" pravomoci Prezidia sekretarovi je nicne-
     hovoriace, umoznuje hociaky vyklad a napomaha mozne neodovodnene
     zbavovanie sa zodpovednosti Prezidia SZR na jednej strane a mozne
     zneuzivanie a rozsirovanie kompetencie zamestnanca SZR na strane 
     druhej.
   7. Uvazit a precizovat, ci ma mat sekretar SZR hospodarske pravomoci,
     ak ano, urcit ich maximalny rozsah, ktory by mal byt co najmensi,
     bez moznosti jeho prekrocenia. Kedze skusenost clenov SZR z nedav-
     neho obdobia obsahuje aj fakty o nelegalnej manipulacii s milionovymi
     ciastkami z majetku SZR, je nevyhnutne vytvorit ucinne zabrany moz-
     nemu opakovaniu situacie. Sucasne zakladne dokumenty SZR take za-
     brany NEPOSKYTUJU. V tejto suvislosti bude nevyhnutne vytvorit a ur-
     cit presne pravidla tykajuce sa podpisoveho prava funkcionarov Pre-
     zidia SZR, vcitane otazok zverenych sekretarovi SZR, pri hociakych
     dispoziciach s financiami a majetkom SZR. Rovnako treba realizovat
     potrebne opatrenia tykajuce sa hmotnej zodpovednosti funkcionarov
     a zamestnancov SZR. Ktore eventualne opatrenia prijme zjazd, a na
     ktore splnomocni Prezidum SZR, o tom musi rozhodnut Zjazd sam.

                   *

 Tolko k obsahu mojho podnetu Prezidiu SZR na zvolanie Mimoriadneho zjazdu SZR
 o dovodoch tohoto podnetu a s naznacenim problematickych okruhov otazok doty-
 kajucich sa Stanov a Organizacneho poriadku.
    Este raz sa ospravedlnujem za znacny rozsah. Strucnejsie sa mi to nepo-
 darilo zvladnut.                     73 ! Milos, OM3AA