Předpověď podmínek šíření krátkých vln 5.11.2003


Přehled za období 11. října – 5. listopadu 2003:

Měření výkonového toku slunečního radiového šumu v 20.00 UTC na vlnové délce
10,7 cm observatoří Dominion Radio Astrophysical Observatory v Pentictonu, B.C.
(přibližně 250 km východně od Vancouveru, http://www.drao.nrc.ca) v jednotkách
s.f.u. (tj. myriajánských - 1 s.f.u. je 10000 Jy): 106, 98, 94, 92, 96, 95, 99,
109, 120, 135, 152, 154, 183, 191, 222, 298, 257, 274, 279, 271, 249, 210, 190,
167, 168, 114.

Geomagnetické denní indexy Ak z Wingstu: 3, 6, 23, 56, 39, 32, 26, 26, 40, 38,
51, 35, 5, 40, 20, 14, 12, 28, 222, 185, 140, 26, 21, 16, 30, (6)..


Situace a vývoj: 

Sluneční aktivita sice v dlouhodobém měřítku a vyhlazených číslech dále klesá
směrem k minimu 23. cyklu, očekávaného i nadále na přelomu let 2006/2007,
krátkodobě to ale nemusí být vždy pravda. Pokud byl v některém z jedenáctiletých
cyklů vývoj občas překvapivý, platí to dvojnásob o cyklu současném jako celku a
ještě mnohem více o druhé polovině října. Po rušných měsících březen až srpen
2003, kdy jsme místo jindy obvyklých rychlostí slunečního větru v okolí Země
okolo 400 km/s většinou zaznamenávali rychlosti mezi 600-800 km/s, spolu se
zvýšenou hustotou energetických částic s destruujícími účinky na ionosféru,
vypadala první polovina října velmi slibně. Zejména výskyt řady klidných dnů
8.-12.10. se zdál být náznakem předpokládaného navazujícího zlepšení.
Přepočítali se ale všichni, kdo to čekali, opak se stal pravdou a následující
vzrůst sluneční aktivity byl ohromující. Na sluneční disk se vynořily obrovské
skvrny, viditelné pouhým okem a po první velké protonové erupci 19.10.
následovala série dalších. Jejich téměř každodenní výskyt pokračoval i v
listopadu.

Zesílené sluneční Rentgenovo a ultrafialové záření sice na počátku listopadu
parametry ionosféry mírně vylepšilo, následující příliv energetických částic do
zemské ionosféry měl ale (s ohledem na šíření krátkých vln) účinky převážně
destruktivní. Výhodným byl popsaný vývoj jen pro častá spojení „via
aurora“ (tj. odrazem, či přesněji a výstižněji řečeno rozptylem na polární
záři) i ze středních šířek Evropy a během nejnarušenějších dnů (zejména
počínaje 29.10.) se silná aurora vyskytovala denně. K tomu všemu se ještě
zkracovala délka dne na severní polokouli Země a do této části ionosféry se
dostávalo ještě méně ionizujícího záření, které by při případném delším
uklidnění mohlo způsobené škody postupně napravit. A tak zatímco v nejlepších
říjnových dnech, tj. do 7.10., odpovídala výše použitelných kmitočtu MUF(F2)
číslu skvrn R mezi 80-90, bylo to 30.-31.10. většinou pod 40. Velmi ilustrativní
byl ale účinek krátkého relativného uklidnění 3.11. při současné vysoké sluneční
aktivitě, následovaného zlepšením v kladné fázi poruchy 4.11.

Ilustrativní sestup a opětný vzestup měsíčních průměrů slunečního toku a indexů
geomagnetické aktivity od ledna do října: do září to bylo 144, 124,6, 132,6,
126,5, 116,2, 129,4, 127,8, 123,5, 112,3 a 153,1 s.f.u. (Penticton) resp. 14,1,
18,8, 22,4, 20,2, 26,2. 24,3, 21,4, 23,0, 18,4 a 37,0 (Wingst).


Majáky:

Z celkového počtu 18 majáků v projektu IBP (viz
http://www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.html) nadále nevysílají VE8AT (nadále
v opravě) a OA4B (v opravě od 26.2.) a OH2B (ukraden 16.12.2002). Z českých
krátkovlnných majáků jsou pravidelně dobře slyšet OK0EV (od 1.1.2003 na 1854
kHz), OK0EN na 3600 kHz, OK0EF na 10134 kHz a OK0EG na 28282,5 kHz, od sousedů
často slyšíme zejména v Čechách "via tropo" výkonný DL0IGI na 28205 kHz. Pro ty,
kdo mají hlubší zájem o děje v ionosféře, mají význam kmitočtově velmi stabilní
signály OK0EU na 3594,5 a 7038,5 kHz (je ale třeba poslouchat trpělivěji,
protoľe dávají značku sice dvakrát po sobě, ale jen jednou za minutu,aby byl
interval souvislého příjmu nosné dostatečně dlouhý pro měření gravitačních a
infrazvukových vln v ionosféře - blíľe viz http://www.qsl.net/ok0eu/). Report
můľeme zanechat na http://r00t.host.sk/ok0eu/report-form.php.Předpovědi:

Zimní slunovrat, kterým začne astronomická zima, nastane letos 22. 12. v 7 h 4 m
17 s SEČ.

Postupný pokles bude pokračovat do konce roku 2006. V 24. cyklu již během roku
2008 číslo skvrn znovu stoupne nad stovku a i nejkratší pásma KV v globálním
měřítku opět oľijí. Maximum je předpovídáno na rok 2010. Z pěti posledních maxim
jedenáctiletých cyklů bylo sice právě uplynulé druhým nejnižším, i tak ale bylo
mezi posledními třiadvaceti nadprůměrně vysoké. Jen v 19. cyklu (s maximem v
letech 1957-1958) bylo ale zaznamenáno R12 > 200. Pro úplnost - podstatně vyšší
byla sluneční aktivita např. během tzv. "velkého maxima" v letech 1100-1250 (a
znovu kolem roku 1380)., a naopak hluboko poklesla během takzvaných minim
Spörerova a Maunderova (v letech 1470-1545 a 1645-1715, kdy se R dlouhodobě
blížilo nule).Krátkodobé změny:

Podle poslední předpovědi z Boulderu (např.
http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/45DF.txt) bude po rekordním
kvaziperiodickém maximu 298 s.f.u. sluneční tok klesat aľ do 10.-11.11. na 110
s.f.u. s poté do 23.-25.11. stoupat k 190 s.f.u.

Další a přesnější předpovědi můžete najít na
http://sunkl.asu.cas.cz/~sunwatch/forecasts.html, na PR v rubrice a slyšet
každou neděli před OK-OM-DX kroužkem v 07:15 LT na 3750 kHz

Magnetické pole Země bude i nadále převážně aktivní a častěji narušené, vývoj
podmínek šíření krátkých vln proto bude velmi proměnlivý, vyskytnou se ale i
velmi příznivé intervaly - při uklidnění geomagnetického pole a v počátcích
některých poruch. Skutečný výsledek okamžitého působení jednotlivých vlivů,
neboli pohled na aktuální stav ionosféry nad našimi hlavami, nejrychleji
zjistíme, zadáme-li v OK0DXH příkaz sh/iono (OK0DXH je dobře dosažitelný je jak
v síti PR, tak i na internetu: http://ok0dxh.goo.cz/). Zde ale musíme mít ale
povoleno vykonávání příkazů jazyka JAVA). V odpovědi na příkaz sh/iono dostaneme
krátkou tabulku s následujícími údaji z OX, UA0, OX, G, UA0, ON, I, SV a HL: QTH
ionosondy a jeho zeměpisné souřadnice a k nim foF2, MUF(F2), foEs a MUF(Es), vše
s časem měření v UTC.

Ilustrativnějším pohledem do ionosféry jsou ovšem samotné ionogramy, které v
reálném čase najdeme na webových stránkách. Pro nejbliľší ionosondy jsou to
(QTH, LOC, URL):
Juliusruh	JO64 http://www.ionosonde.iap-kborn.de/ionogram.htm 
Dourbes	    JO20 http://digisonde.oma.be/cgi-bin/latest.exe? 
El Arenosillo	IM66 http://www.inta.es/iono/IonoGIF/LATEST.TMP 
Řím		JN61 http://dps-roma.ingrm.it/scripts/latest.exe? 
Athény		KM18 http://195.251.203.15/cgi-bin/latest.exe? 


73 de Franta, OK1HH                      P.I.G.