Rušenie výťahmi a ako proti nemu bojovať

V období posledných rokov sa množia prípady inštalácie rôznych elektrických zariadení, ktorých každodennú prevádzku vnímame my rádioamatéri ako zdroj silného širokopásmového rušenia na frekvenciách krátkych vĺn. Zdroje tohto rušenia môžu byť rôzne. Našim v súčasnosti najvypuklejším problémom sú rekonštrukcie alebo modernizácie výťahov v bytových domoch, pri ktorých sú inštalované frekvenčné meniče na ovládanie výťahových strojov.

Účelom tohto článku nie je zaoberať sa dilemou, prečo sa okolo prevádzky evidentne nevyhovujúcich zariadení diali veci doteraz tak, ako sa diali a prečo boli sťažnosti rádioamatérov ako jednotlivcov viac menej neúčinné.

Prezídium SZR na svojom zasadnutí v septembri 2012 posúdilo a prerokovalo zhromaždené informácie a materiály o rušení spôsobovanom frekvenčnými meničmi výťahov a so znepokojením nad množiacimi sa prípadmi prijalo rozhodnutie, že tento problém je potrebné riešiť principiálne a upozorniť naň kompetentné a zodpovedné orgány, a to s maximálnou váhou a dôraznosťou. Prezídium poverilo svojich zástupcov, aby vyvolali rokovania s riaditeľom Odboru dohľadu na Telekomunikačnom úrade a odovzdali mu zhromaždený dôkazový materiál.

Rokovanie medzi zástupcami prezídia SZR a riaditeľom Odboru dohľadu TÚ SR, Ing. Dohnalom, sa uskutočnilo 12. novembra 2012. Ing. Dohnal informoval našich zástupcov o tom, že v tejto veci už rokoval aj so zástupcami Technickej inšpekcie SR, pod ktorých schvaľovací proces patrí aj uvádzanie výťahov do prevádzky. Na svojom zasadnutí následne prezídium prijalo správu z tohto rokovania a odsúhlasilo ďalší postup krokov.

Aby sa problém skutočne začal riešiť principiálne a dodávatelia týchto zariadení boli prinútení inštalovať VŽDY len vyhovujúce zariadenia, je potrebné čo najskôr a s čo najväčšou naliehavosťou kompetentným preukázať, že ide o celoplošný problém, ktorý nie je možné riešiť spôsobom odstraňovania rušenia po individuálnej sťažnosti len na danom konkrétnom mieste. Nevyhnutne je potrebné prijať opatrenia platné pre všetkých dodávateľov týchto zariadení tak, aby nemohli byť žiadnymi kľučkami obchádzané ich zákonné povinnosti uvádzať na trh a do prevádzky iba zariadenia bezpodmienečne spĺňajúce požiadavky elektromagnetickej kompatibility (EMC)! Slovenská republika je viazaná medzinárodnými dohodami a musí dodržiavať svoje záväzky aj v tejto oblasti.

Jednou z hlavných úloh SZR je zastupovanie svojich členov pred štátnymi úradmi. Našou snahou preto bude, vyvíjať tlak na príslušné orgány štátnej správy a dohliadať na to, aby sa tento problém nielen formálne riešil, ale v čo najkratšom čase aj vyriešil.

Našim cieľom je v zásade len to, aby sa vo veci rekonštrukcií výťahov začal dodržiavať zákon. Podstata problému nie je len v tom, že nás rádioamatérov na KV pásmach niečo ruší a znemožňuje nám prevádzku. Úvahy typu „Veď je to len hobby, tak o čo ide?“ sú už úplne mimo. Ide tu totiž o nedodržiavanie a hrubé porušovanie zákonom stanovených povinností! A podľa našich doterajších zistení, žiaľ, často aj vedomé!

Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z. zo dňa 27.4.2005 o elektromagnetickej kompatibilite v paragrafe 2, týkajúcom sa vymedzenia základných pojmov, hovorí:

Na účely tohto nariadenia sa rozumie zariadením prístroj alebo pevná inštalácia

a bod 3.c) toho istého paragrafu ďalej uvádza, že:

pevnou inštaláciou (sa rozumie) špecifická kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktoré sú zostavené, nainštalované a určené na stále používanie na vopred určenom mieste.

A pod tento bod presne spadajú aj výťahy! Tento paragraf Nariadenia vlády ďalej v bodoch 3.d), e) a h) hovorí nasledovné:

3.d) elektromagnetickou kompatibilitou (sa rozumie) schopnosť zariadenia uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí.

3.e) elektromagnetickým rušením (sa rozumie) elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť fungovanie výrobku. Elektromagnetické rušenie môže byt elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prenosovom prostredí.

3.h) elektromagnetickým prostredím (sa rozumejú) elektromagnetické javy pozorovateľné na danom mieste.

Nasledujúci § 3 citovaného Nariadenia vlády stanovuje jednoznačne:

Uviesť na trh alebo do prevádzky možno len zariadenia, ktoré pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určené účely, zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení.

Toľko litera Nariadenia vlády. Všetko, čo z akéhokoľvek iracionálneho dôvodu týmto požiadavkám nevyhovuje, sa musí buď uviesť do stavu vyhovujúceho požiadavkám elektromagnetickej kompatibility, alebo musí byť z prevádzky a z trhu stiahnuté!

Práve tento aspekt najviac poukazuje na principiálnu podstatu tohto problému, hoci pre nás rádioamatérov je najpodstatnejšie z celého len to, že nás niečo ruší na našich HAM pásmach. Podstata problému je však v úplne inej rovine. Tu sa totiž plošne inštalujú a uvádzajú do trvalej prevádzky zariadenia, evidentne nespĺňajúce základné legislatívne požiadavky na ich uvedenie do prevádzky! Vyriešením tohto principiálneho problému sa vyriešia aj naše problémy s rušením. Tak ako v našich prijímačoch nepočujeme množstvo iných elektrických zariadení, tak nebudeme počuť ani to, že sused práve ide výťahom.

Ďalší legislatívny predpis, ktorý sa bytostne dotýka danej problematiky a v rámci ním pridelených kompetencií aj určuje, kto má v rukách „Čierneho Petra“, je Zákon NR SR č. 351 o elektronických komunikáciách zo dňa 14.9.2011.

Ten hneď v § 1 odsek 1.c) hovorí, že:

upravuje ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

A pretože aj rádioamatérske vysielanie patrí medzi komunikačné služby povolené a upravené týmto zákonom, má aj z neho vyplývajúci nárok na ochranu. Na druhej strane, frekvenčné meniče výťahov spôsobujú širokospektrálne rušenie nielen na našich pridelených pásmach, ale prakticky v celom rozsahu krátkych vĺn! Čiže rušia nielen naše frekvencie, ale aj frekvencie pridelené iným službám. Okrem iného tiež tzv. „bezpečnostným a silovým“ službám. Len my, rádioamatéri, máme to šťastie, že sme pomerne rovnomerne rozložení na celom území a zisťujeme tieto problémy omnoho skôr, ako by zistila niektorá z bezpečnostných zložiek štátu.

Zákon č. 351 Z.z. o elektronických komunikáciách ďalej presne stanovuje povinnosti pri odstraňovaní nežiaduceho rušenia, určuje právomoci TÚ SR ako vo výkone dohľadu, tak aj vo výmere sankcií za porušenie zákona.

Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách si môžete stiahnuť tu. Zákon je veľmi obsiahly, vhodný na čítanie na dlhé zimné večery. No pre našu orientáciu a na získanie lepšieho prehľadu o právach a povinnostiach je podstatné oboznámiť sa s obsahom paragrafov 1, 30, 37, 38, 65 a 73 odst.3.

Nariadenie vlády č. 194/2005 o EMC si môžete stiahnuť tu. V tomto prípade skutočne odporúčame dôkladné preštudovanie celého nariadenia. Nie je to dlhé a získate tak prehľad potrebný pre správnu legislatívnu argumentáciu k celej problematike.

Prezídium SZR v záujme riešenia veci vyzýva všetkých svojich členov, ale aj nečlenov, rádioamatérov, ktorí majú negatívne skúsenosti s rušením, spôsobovaným v ich blízkosti nainštalovanými výťahovými frekvenčnými meničmi, aby podali sťažnosť a žiadosť o prešetrenie pôvodu rušenia na TÚ SR! Sťažnosť je najlepšie podať písomne a zaslať doporučenou poštou. Odporúčame zatiaľ nespoliehať sa na podanie sťažnosti elektronickou formou.

Zároveň tiež žiadame všetkých rádioamatérov, ktorí takúto sťažnosť podajú, aby nám na SZR e-mailom oznámili jej podanie, prípadne nám doručili aj jej kópiu (stačí v elektronickej forme). Týmto krokom sa snažíme získať relevantné informácie, aby sme mohli byť nápomocní pri riešení tohto závažného problému a získali konkrétne relevantné informácie pre rokovania s kompetentnými orgánmi.

Z každodenného života vnímame aj skutočnosť, že rádioamatér v bytovom dome to nie vždy má „na ružiach ustlané“. Často býva ostatnými vlastníkmi bytov obviňovaný, že nebyť jeho, tak by nikomu nevadilo, že je v dome nainštalované zariadenie, čo síce ruší, ale nikomu inému to nevadí!

Využime však našu zdanlivú nevýhodu a spravme z nej našu hlavnú zbraň. Otázku je možné postaviť aj nasledovne: „Práve vďaka rádioamatérovi v dome sa podarilo odhaliť problém hneď v zárodku po nainštalovaní chybného zariadenia. A tak za bytový dom, ako majitelia zariadenia (výťahu), požadujme, aby nám dodávateľ dodal zariadenie plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami, lebo je to jeho povinnosť zo zákona. Aj dodatočne, v rámci záručných podmienok odhalený problém je možné reklamovať!

Správna dodávka zariadenia výťahu nespočíva len v tom, že nás výťah zdanlivo spoľahlivo vyvezie tam, kam potrebujeme. Zariadenie musí byť uvedené do prevádzky plne v súlade so všetkými legislatívnymi nariadeniami. A je úplne jedno, či ide „len“ o EMC! Veď ak si niekto trúfol z lajdáckosti zanedbať svoje povinnosti, vyplývajúce mu z Nariadenia vlády o EMC, tak kde je istota, že nezanedbal aj niečo iné, podstatnejšie? Aby sa nestalo, že síce funkčný a spoľahlivo fungujúci výťah, ktorý nás vždy vyviezol kam sme požadovali, jedného dňa začne znenazdajky horieť alebo spadne do šachty! Aký principiálny rozdiel je v týchto dvoch zanedbaniach si zákonných povinností dodávateľov a benevolencii kompetentných?

Máme zdokumentované prípady rádioamatérov, ktorí, keď u nich malo dôjsť k inštalácii frekvenčných meničov, upozornili výbor samosprávy bytového domu na možnosť týchto problémov a potrebu ich riešenia hneď pri dodávke. Keď boli zariadenia nainštalované a nevyhovovali požiadavkám NV SR č. 194/2005 o EMC, nebol pre nich problém presadiť, aby domová schôdza jednohlasne odhlasovala výzvu dodávateľovi na zosúladenie ním dodaných zariadení s Nariadením vlády o EMC spolu s výstrahou, že ak tak neurobí, dajú to vykonať inému dodávateľovi na jeho náklady. Každý zákazník má za svoje peniaze právo dostať výrobok príslušnej kvality a vyhovujúci všetkým právnym normám!

Samozrejme, len každý sám za seba môže adekvátne zhodnotiť situáciu v mieste svojho bydliska a rozhodnúť sa, do akej miery sa pustí do boja. V každom prípade však chceme požiadať všetkých, ktorí nechcú rezignovať a rozhodnú sa dožadovať svojich práv, aby nám oznámili aj také prípady, kedy namiesto hľadania riešenia problému zo strany pracovníkov kompetentných úradov, boli oni ako sťažovatelia nabádaní k tomu, aby svoju sťažnosť stiahli. Vieme aj o takýchto prípadoch a je to zo strany kompetentných orgánov neprípustné a neakceptovateľné!

Ako správne postupovať v prípade rušenia?

Na stránke Telekomunikačného úradu sú uverejnené informácie týkajúce sa problémov s rušením a ako v takýchto prípadoch postupovať. Z týchto informácií vyberáme:

Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu. Prevádzkovať možno len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia vznikajúceho pri prevádzke neprekračuje úroveň, nad ktorou iné zariadenie nemôže fungovať v súlade s jeho určením, a ktoré je skonštruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožní byť v prevádzke v súlade s jeho určením.

V tomto bode na dôvažok upozorňujeme na závažný argument v našich rukách: „Frekvenčné meniče ovládania výťahových strojov vôbec nepatria do kategórie zariadení, využívajúcich k zabezpečeniu svojej funkcionality prenos dát rádiovým frekvenčným spektrom a aj napriek tomu sa vo frekvenčnom rozsahu, širokom cca 20 MHz, ich silné rušivé signály objavujú! Jednoducho tam nemajú čo hľadať!

Ak dôjde ku škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné, alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie.

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení siete alebo zariadenia do prevádzky.

V prípade rušenia sa občania môžu obrátiť na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách.

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu.

Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:

Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)

Aká frekvencia(e) je rušená (v prípade širokopásmového pokrytia, frekvenčný rozsah oddo)

Odkedy sa rušenie prejavuje

Čas, v ktorom sa rušenie prejavuje

Ako sa rušenie prejavuje

Ak máte konkrétne informácie o zariadení, po ktorého inštalácii začalo rušenie, alebo ste konkrétny zdroj rušenia osobne dohľadali napríklad prijímačom ROB, uveďte to vo svojej sťažnosti.

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu.

 

Kontakty pre oznamovanie rušenia:

Váš podnet adresujte krajskému pracovisku, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku.

Odbor štátneho dohľadu TÚ SR

Krajské pracovisko Bratislava

Amurská 61

821 06 Bratislava 2

Tel.: 02/4020 6911

e-mail: osdba@teleoff.gov.sk

 

Odbor štátneho dohľadu TÚ SR

Krajské pracovisko Nitra

Chmeľová dolina 18

949 01 Nitra

Tel.: 037/6524 064

e-mail: osdnr@teleoff.gov.sk

 

Odbor štátneho dohľadu TÚ SR

Krajské pracovisko Žilina

Sasinkova 597

010 01 Žilina

Tel.: 041/5626 701

e-mail: osdza@teleoff.gov.sk

 

Odbor štátneho dohľadu TÚ SR

Krajské pracovisko Banská Bystrica

Zvolenská cesta 20

974 05 Banská Bystrica

Tel./Fax: 048/4135 001

e-mail: jan.lenci@teleoff.gov.sk

 

Odbor štátneho dohľadu TÚ SR

Krajské pracovisko Košice

Zajačia 6

040 01 Košice

Tel.: 055/7871 500

e-mail: osdke@teleoff.gov.sk

 

Veríme, že našim spojeným úsilím sa nám tento problém podarí úspešne a čo najskôr vyriešiť.

 

Jozef Kalocsányi, OM5CD

Roman Kudláč, OM3EI

 

 

Ukážky rušenia výťahom na spektroskope tcvra K3:

Čisté pásmo

 

Výťah v rozbehu

 

Plná amplitúda

 

Zastavovanie

 

Výťah vypnutý