Podporte 2 percentami vašej dane mladých rádioamatérov a získajte bonus na QSL službu

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport, či už formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže.

Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane.

Každý, kto poukáže 2 % dane pre SZR a zašle na sekretariát kópiu vyhlásenia pre daňový úrad, získa od SZR bonus na QSL službu v hodnote 10 % z poukázanej sumy. Druhou podmienkou je, aby poukázaná suma prišla na účet SZR. 10-percentný bonus z poukázanej sumy je možné získať aj za 2 % príspevky od ďalších osôb (napríklad rodinných príslušníkov, kolegov v práci a pod.), aj tu ale treba poslať na sekretariát SZR kópie vyhlásení pre daňový úrad.

Postup pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ:

1. Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadate zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Tieto údaje napíšete do Vyhlásenia o poukázaní 2 % zaplatenej dane. V údajoch o prijímateľovi vyplníte názov (riadok 12): Slovenský zväz rádioamatérov, sídlo (13): Wolkrova 4, 85101 Bratislava, právna forma (14): občianske združenie a IČO (15): 00896896. Do rubriky ROK sa píše 2012.

4. Obidve tlačivá, potvrdenie aj vyhlásenie, doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2013.

Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní za rok 2012 sú už rubriky na poukázanie 2 % dane. Tieto rubriky vyplňte podľa bodu 3 predchádzajúceho odseku.

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad do 31.3.2013. Žiadne iné tlačivá nie sú potrebné.

Postup pre právnické osoby:

1. V daňovom priznaní za rok 2012 sú už rubriky na poukázanie 2 % dane. Tieto rubriky vyplňte podľa bodu 3 predchádzajúceho odseku.

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad do 31.3.2013.

3. Nová legislatívna úprava od 1.1.2011 stanovila novú podmienku:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Právnické osoby, ktoré by chceli poskytnúť SZR dar, prosím kontaktujte sekretariát SZR na tel.: 0905 533719.

 

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.