Podporte 2 percentami vašej dane mladých rádioamatérov a získajte bonus na QSL službu

 

 

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport, či už formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže.

 

Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane.

 

Každý, kto poukáže 2 % dane pre SZR a zašle na sekretariát kópiu vyhlásenia pre daňový úrad, získa od SZR bonus na QSL službu v hodnote 10 % z poukázanej sumy. Druhou podmienkou je, aby poukázaná suma prišla na účet SZR. 10-percentný bonus z poukázanej sumy je možné získať aj za 2 % príspevky od ďalších osôb (napríklad rodinných príslušníkov, kolegov v práci a pod.), aj tu ale treba poslať na sekretariát SZR kópie vyhlásení pre daňový úrad.

 

Postup pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ:

1.  Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.  Požiadate zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Tieto údaje napíšete do Vyhlásenia o poukázaní 2 % zaplatenej dane. V údajoch o prijímateľovi vyplníte názov (riadok 12): Slovenský zväz rádioamatérov, sídlo (13): Wolkrova 4, 85101 Bratislava, právna forma (14): občianske združenie a IČO (15): 00896896. Do rubriky ROK sa píše 2010.

4.  Obidve tlačivá, potvrdenie aj vyhlásenie, doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2011.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní za rok 2010 sú už rubriky na poukázanie 2 % dane. Tieto rubriky vyplňte podľa bodu 3 predchádzajúceho odseku.

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad do 31.3.2011. Žiadne iné tlačivá nie sú potrebné.

 

Postup pre právnické osoby:

1. V daňovom priznaní za rok 2010 sú už rubriky na poukázanie 2 % dane. Tieto rubriky vyplňte podľa bodu 3 predchádzajúceho odseku.

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad do 31.3.2011.

3. Nová legislatívna úprava stanovuje od 1.1.2011 novú podmienku. Ak chce právnická osoba venovať neziskovej organizácii celé 2 percentá, musí tejto neziskovej organizácii poskytnúť aj dar vo výške 0,5 % svojej daňovej povinnosti. Ak dar neposkytne, daňový úrad prevedie na účet neziskovej organizácie namiesto 2 percent len 1,5 percenta. Právnické osoby, ktoré by chceli poskytnúť SZR dar, prosím kontaktujte sekretariát SZR na tel.: 0905 533719.

 

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.