Stretnutie s Ing. Kováčovou

 

 

V utorok 27. januára 2009 sa v priestoroch SZR na Wolkrovej ulici v Bratislave konalo stretnutie predstaviteľov SZR s Ing. Kováčovou z Telekomunikačného úradu SR. Za SZR sa na stretnutí zúčastnili prezident Roman Kudláč, OM3EI a viceprezidenti Tono Mráz, OM3LU a Števo Horecký, OM3JW. Na stretnutí sme diskutovali o viacerých otázkach.

 

1.      Ing. Kováčovú sme informovali, že Števo OM3JW dokončil prácu na odpovediach na skúšobné otázky z rádioamatérskej prevádzky pre triedu Novice a SZR ich v krátkej dobe zverejní na svojich stránkach (trieda Extra bude v dohľadnej dobe). V tejto súvislosti sme požiadali o úpravy niektorých otázok. Ing. Kováčová uvítala vypracovanie odpovedí a požiadala o zaslanie navrhovaných zmien.

2.      Ďalej sme Ing. Kováčovú informovali o zmenách vo frekvenčnej tabuľke, ktoré boli prijaté na konferencii IARU Region 1 v Cavtate. Pri tejto príležitosti OM3LU a OM3EI prepracovali frekvenčnú tabuľku do prehľadnejšej formy, ktorá bude jednoduchšia na učenie a pamätanie. Táto tabuľka bude tiež doručená na TÚ SR a mala by nahradiť súčasné tabuľky v povoľovacích podmienkach.

3.      Podali sme oficiálnu žiadosť SZR o povolenie rádioamatérskej prevádzky v pásme 70 MHz. Argumentovali sme vývojom v okolitých krajinách, ako aj tým, že v Európskej frekvenčnej tabuľke je poznámka týkajúca sa povoľovania amatérskej služby v tomto pásme. Ing. Kováčová upozornila, že pásmo 70 MHz je vyhradené pre stanice pevnej a pohyblivej služby a má ho pridelené aj Armáda SR. Ziadosť SZR bude predložená na medzirezortné pripomienkovanie.

4.      Ďalej sme s Ing. Kováčovou diskutovali o praktických otázkach okolo rádioamatérskych skúšok. Tlmočili sme názory viacerých členov SZR, ktorí žiadali, aby sa skúšky konali v sobotu, a nevznikali problémy s uvoľňovaním z práce, resp. zo školy. Navrhli sme, aby TÚ SR menoval za členov skúšobnej komisie aj ďalších skúsených rádioamatérov. Ing. Kováčová bude tlmočiť návrh SZR na vedení TÚ SR.

  1. Na záver sme sa informovali na možnosti ako postupovať v prípade rušenia pochádzajúceho z PLC zariadení (internet po elektrickej sieti), ktoré sa predávajú aj na Slovensku. Bohužiaľ, tieto zariadenia majú európsky certifikát o EMC zlučiteľnosti. Diskutovali sme o potrebe otestovania týchto zariadení v praktickej prevádzke a zmeraní ich parametrov. Len na základe toho je možné podnikať kroky k náprave.

 

Na záver sme Ing. Kováčovej poďakovali, že si našla čas, a vyjadrili presvedčenie, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

 

 

Roman Kudláč, OM3EI