CQWW DX Contest

 

 

Termín:
SSB: 24.–25.10.2009 od 00,00 do 24,00 UTC
CW: 28.-29.11.2009 od 00,00 do 24,00 UTC

 

Pásma: 1,8 – 28 MHz.

Pre všetky kategórie platí, že všetky RXy aj TXy, používané súťažiacim účastníkom, musia byť umiestnené v kruhu s priemerom 500 m. Pre všetky High-Power kategórie platí podmienka, že celkový výkon nesmie byť väčší ako 1500 W. Nie je možné použiť rovnakú značku pre viac kategórií. Stanica, ktorá chce byť umiestnená v TOP SCORES, musí počas kontestu umožniť prípadnej, vopred ohlásenej návšteve člena kontestovej komisie prístup na celé súťažné QTH. V prípade nesúhlasu alebo neumožnenia plného prístupu bude stanica vylúčená z kontestu na 3 roky.

 

Kategórie:

A. SINGLE OPERATOR: pre všetky SO kategórie platí, že všetky činnosti súvisiace s celkovým výsledkom (tj. spojenia, vyhľadávanie násobičov a pod.) vykonáva počas kontestu len sám operátor. Využívanie DX clustra, skimmera ani iných pomocných sietí a technológií je dovolené len v kategórii Assisted.

Single Operator High (všetky pásma alebo jedno pásmo): max. celkový výkon na jednom pásme 1500 W

Single Operator Low (všetky pásma alebo jedno pásmo): max. celkový výkon na jednom pásme 100 W

Single Operator QRP (všetky pásma alebo jedno pásmo): max. celkový výkon na jednom pásme 5 W

Single Operator Assisted (všetky pásma alebo jedno pásmo): je dovolené využívanie DX clustra, skimmera a iných pomocných sietí a technológií. Sebaanoncovanie a žiadanie o spotovanie je zakázané.

 

B. MULTI OPERATOR (len všetky pásma):

1. Single TX (MS): Platí 10-min. pravidlo, t. j. v ľubovoľnej 10-minútovej perióde je dovolené pracovať len na jednom pásme a len s jedným TXom. Začiatok 10-minútového intervalu sa počíta od nadviazania prvého QSO na príslušnom pásme. Výnimka: je dovolené urobiť QSO na jednom ďalšom pásme, ale len v prípade, že ide o nový násobič. Aj tu však treba dodržať 10-min. pravidlo, t.j. že násobič na ďalšom pásme je možné urobiť až po uplynutí 10 minút. Násobičový vysielač nemôže volať CQ. V elektronickom denníku musí byť pri každom QSO vyznačené, ktorý TX ho robil (CQ - run alebo násobičový).

 

2. Two TX (M2): Sú dovolené max. dva vysielané signály na rôznych pásmach súčasne. Obidva vysielače môžu nadväzovať spojenia so všetkými stanicami. Na jednom pásme je možné nadviazať s každou stanicou len jedno QSO bez ohľadu na to, ktorý vysielač bol použitý. Každý z dvoch vysielačov musí viesť počas celého kontestu samostatný chronologický denník. V elektronickom denníku (Cabrillo) musí byť pri každom spojení uvedené, ktorý vysielač spojenie urobil. Každý z vysielačov má dovolených max. 8 zmien pásma v ľubovoľnej celej hodine – od 00 do 59 min.

 

3. Multi TX (MM): Je dovolený neobmedzený počet TXov, ale max. jeden signál a jedna CQ (run) stanica na každom pásme.

 

C. XTREME CONTESTING: Táto kategória slúži na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Podrobné podmienky nájdete na http://www.cqww.com.

 

Súťažný kód: RS(T) + WAZ zóna (OM, OK = 15).

 

Násobiče: zeme DXCC/WAE a zóny WAZ na každom pásme zvlášť. Stanice /MM sa počítajú len ako zónový násobič.

 

Bodovanie: vlastná zem = 0 b., EU = 1 b., DX = 3 b.

 

Denníky: Elektronické denníky: posielajú sa e-mailom vo formáte Cabrillo. Prijatie vášho denníka server automaticky potvrdí a pridelí vám osobný prístupový kód, pomocou ktorého môžete skontrolovať kompletnosť vášho logu na serveri a neskôr získať počítačové analýzy. Denník sa posiela na adresu ssb@cqww.com (SSB časť), resp. cw@cqww.com (CW časť). V názve e-mailovej správy uveďte vašu kontestovú značku a mód, napríklad OM1XYZ SSB. LP a QRP stanice musia na súmarnom liste vyznačiť kategóriu a používaný výkon. Papierové denníky: v obvyklej forme (80 QSO/stranu) + check list (nad 200 QSO) na adresu: CQ Magazine, 25 Newbridge Road, Suite 309, Hicksville, NY 11801, USA. Na obálke vyznačte CW alebo SSB. U staníc, ktoré dosiahli vyššie skóre, požaduje vyhodnocovateľ zaslanie elektronického denníka. Za započítané duplicitné alebo nesprávne QSO sa odrátajú tri ďalšie spojenia. Denníky treba poslať do 1.12.2009 (SSB), resp. do 15.1.2010 (CW).