SZR pripomienkoval návrh zákona o spolkoch

 

Ako už iste viete zo správ, Ministerstvo vnútra krátko pred Vianocami zverejnilo návrh zákona o spolkoch. Podľa tohto návrhu by sa mali všetky občianske združenia pretransformovať na spolky. Čiže, návrh sa bytostne dotýka jednak SZR, ale aj všetkých rádioklubov, ktoré fungujú ako občianske združenia. Podľa spomínaného návrhu by sa všetky občianske združenia museli premenovať na spolky, museli by vyhotovovať výročné správy a posielať ich na ministerstvo, v prípade, že sú príjemcami 2% dane, museli by mať účtovnú závierku overenú audítorom, museli by vyberať členské príspevky a nemohli by vykonávať žiadnu hospodársku činnosť ani činnosť pre nečlenov, a v podstate nemohli by mať iné príjmy ako členské.

 

Pre SZR by to znamenalo, že by sme nemohli vyberať poplatky za rozosielanie QSL lístkov do zahraničia, čím by bola ohrozená činnosť QSL služby, nemohli by sme vyberať účastnícke poplatky ani za stretnutie v Tatrách, za kurzy a iné akcie, ktoré organizujeme. Týchto akcií by sa nemohli zúčastňovať nečlenovia SZR. Nemohli by sme organizovať súťaže v ROB.

 

Pre rádiokluby by zákon znamenal enormný nárast administratívy a najmä finančných nákladov. Za registráciu a akékoľvek zmeny by platili správne poplatky, kluby by museli vyberať členské, viesť účtovníctvo, posielať výročné správy, podávať daňové priznania. Nič z toho dnes kluby robiť nemusia, pretože väčšina z nich bola nútená založiť občianske združenie len kvôli vydaniu klubového povolenia a žiadnu inú hospodársku činnosť nerobia, ani nechcú robiť. Pre väčšinu rádioklubov by takéto zaťaženie bolo neúnosné a znamenalo by to ich zánik.

 

SZR v rámci pripomienkového konania poslal v tomto zmysle pripomienku na ministerstvo vnútra. SZR sa taktiež pripojil k spoločnej iniciatíve občianskych združení, ktorá požaduje úplné stiahnutie návrhu z legislatívneho procesu. Podľa najnovších správ minister vnútra zatiaľ návrh do vlády nepredloží a na jeho príprave bude spolupracovať s predstaviteľmi občianskych združení. Dúfajme, že nový text bude pre nás prijateľnejší.