Diplomy

Diplom W 100 OM
Diplom W 100 OM O vydanie diplomu môžu požiadať koncesovaní rádioamatéri a SWL po splnení nasledujúcich podmienok:

- žiadateľ musí preukázať QSL lístky od 100 rôznych staníc pracujúcich z územia Slovenskej republiky;
- platia spojenia nadviazané po 1.1.1993 na všetkých rádioamatérskych pásmach vrátane pásiem WARC prevádzkou CW, SSB, FM, AM a RTTY.
 
(Ak si chcete diplom lepšie prezrieť, kliknite na obrázok.)
Neplatia spojenia cez akékoľvek pozemské prevádzače (FM, lineárne, paket). Vymenený report na oboch stranách musí byť minimálne 33, resp. 339;
- diplom sa vydáva zvlášť pre každú kategóriu. Kategórie sú všetky kombinácie povolených módov/spôsobov prevádzky. Povolené módy sú CW, FONE (SSB, AM, FM), RTTY (len Baudot) a MIX (CW, FONE a RTTY spolu). Spôsoby prevádzky sú KV, VKV, SATELITY, QRP a ALL (všetky spolu). Pre každú z dvadsiatich kategórií sa vydáva zvláštny diplom a každá kategória je zvlášť číslovaná;
- ku každému diplomu je vydávaná doplňovacia známka za 200 700 QSL lístkov a mimoriadna známka za 850 a 1000 QSL lístkov od rôznych staníc pracujúcich z územia Slovenskej republiky.
K žiadosti sa musí doložiť zoznam QSL lístkov (GCR list), kde je uvedená značka, dátum, čas, pásmo, mód a report, overený a podpísaný dvoma koncesovanými rádioamatérmi. Vydavateľ diplomu si vyhradzuje právo požiadať o predloženie niektorých, prípadne všetkých QSL lístkov.
Poplatok za vydanie každého diplomu je:
pre OM stanice        - členovia SZR 1,70 €
                                - ostatní 2,00 €
pre OK stanice         - 3,30 € (môžu byť zaslané platné slovenské známky),
pre ostatné stanice  - 10 IRC, 5 €, alebo 7 USD
Poplatok za vydanie každej doplňovacej známky je:
pre OM stanice        - členovia SZR 0,70 €
                                - ostatní 0,85 €
pre OK stanice        - 1,00 € (môžu byť zaslané platné slovenské známky),
pre ostatné stanice - 2 IRC, 2 USD

Žiadosti spolu s priloženým GCR listom, poplatkom alebo dokladom o zaplatení poplatku sa zasielajú na adresu diplomového manažéra SZR: Milan Horváth, OM3CDN, Lopenícka 23, 831 02 Bratislava, Slovensko. Pokiaľ je možné, priložte k žiadosti samolepku s vašou vlastnou adresou. Treba zaslať i príspevok žiadateľa na spiatočné poštovné: OM stn - 0,50 €, OK stn - 1,40 €. Za príspevok vopred ďakujeme.

  

Diplom SLOVENSKO
Diplom Slovensko Diplom sa vydáva za potvrdené spojenia po 1.1.1997 s rádioamatérmi z rôznych slovenských okresov. Pre diplom sú platné spojenia na všetkých rádioamatérskych pásmach, všetkými druhmi prevádzky okrem spojení cez pozemské prevádzače (FM, digi). Pre rádiových poslucháčov (SWL) platia rovnaké podmienky.
Diplom sa vydáva v dvoch triedach - KV a VKV, po splnení týchto podmienok:
 
KV  - Stanice OM, OK, HA, OE, SP a UR potrebujú 50 rôznych okresov
      - Ostatné EU stanice potrebujú 30 rôznych okresov
      - DX stanice potrebujú 15 rôznych okresov
VKV - OM stanice potrebujú 20 rôznych okresov
        - OK2 stanice potrebujú 15 a OK1 10 rôznych okresov
        - ostatných staníc je kritérium vzdialenosť. Stanice vzdialené od hraníc menej ako 500 km
        potrebujú 10 rôznych okresov a stanice vzdialené 500 km a viac potrebujú 5 rôznych
        okresov.
        Pri spojeniach cez rádioamatérske družice je potrebné mať 5 rôznych okresov a pri EME
        spojeniach je potrebných 5 rôznych staníc
Spojenia zahraničných staníc s OM stanicami v OK/OM DX Conteste je možné doložiť výpisom zo zaslaného denníka vydavateľovi. Spojenia OM/OK staníc s OM stanicami v OM/OK CW a OM/OK SSB contestoch je možné doložiť výpisom zo zaslaného denníka vydavateľovi. Za ostatné spojenia musí žiadateľ vlastniť potrebné QSL lístky.
Poplatok za diplom pre OM rádioamatérov je 2,00 €, pre OK rádioamatérov 2,70 €, pre ostatných je poplatok 10 IRC, 5 € alebo 7 USD. Za potvrdené spojenia so všetkými (79) okresmi je možné získať nálepku. Cena nálepky je pre OM a OK rádioamatérov 0,70 €. Pre ostatných je poplatok za nálepku 2 IRC, alebo 2 USD. Žiadosť so zoznamom potvrdených spojení (GCR list), overenú a podpísanú dvoma koncesionármi, s podpisom žiadateľa a čestným prehlásením o dodržaní podmienok pre získanie diplomu, spolu s poplatkom za vydanie diplomu, alebo nálepky sa zasiela na adresu diplomového manažéra SZR - OM3CDN. QSL lístky nie je potrebné posielať so žiadosťou, ale diplomový manager si môže vyžiadať určité QSL lístky na overenie pred vydaním diplomu. Pokiaľ je možné, priložte k žiadosti samolepku s vašou vlastnou adresou. Treba zaslať i príspevok žiadateľa na spiatočné poštovné: OM stn - 0,50 €, OK stn - 1,40 €. Za príspevok vopred ďakujeme.

  
Diplom SLOVAKIA
Diplom Slovakia   Diplom sa vydáva koncesionárom i poslucháčom v kategóriách KV a VKV po splnení týchto podmienok:
KV:
- OM stanice - 10 QSO s OM stanicami, z toho 3 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- EU stanice - 5 QSO s OM stanicami, z toho 2 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- DX stanice - 3 QSO s OM stanicami, z toho 1 QSO musí byť so stanicou z Bratislavy

VKV:
- OM stanice - 5 QSO s OM stanicami, z toho 2 QSO musia byť so stanicami z Bratislavy
- EU stanice - 3 QSO s OM stanicami, z toho 1 QSO musí byť so stanicou z Bratislavy
- DX stanice - 1 QSO s OM stanicou
  
  
  
Do diplomu platia spojenia so stanicami, ktoré pracujú z územia Slovenska od 1.1.1993, pričom je možné pracovať všetkými druhmi prevádzky na všetkých rádioamatérskych pásmach vrátane pásiem WARC. Neplatia spojenia cez akékoľvek prevádzače. Ako bratislavská stanica sa počíta každá stanica, ktorá vysiela z územia hlavného mesta SR - Bratislavy. Ústredná stanica SZR (OM9HQ, OM3KAB) platí za dve spojenia.
 
Poplatok za vydanie diplomu je pre OM/OK amatérov 2,00 €. Členovia SZR platia 1,70 €. EU a DX stanice platia 10 IRC alebo zodpovedajúcu čiastku v € alebo USD. Žiadosti spolu s výpisom zo staničného denníka, podpísaným čestným prehlásením a poplatkom za vydanie diplomu sa zasielajú na adresu diplomového manažéra SZR - OM3CDN. Pokiaľ je možné, priložte k žiadosti samolepku s vašou vlastnou adresou. Treba zaslať i príspevok žiadateľa na spiatočné poštovné: OM stn - 0,50 €, OK stn - 1,40 €.

BRATISLAVA AWARD
Bratislava award Diplom môžu získať rádioamatéri z celého sveta za splnenie týchto podmienok:
OM stanice - nadviazať 10 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami
EU stanice - nadviazať 5 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami
DX stanice - nadviazať 3 QSO s rôznymi bratislavskými stanicami
SWL stanice - za odpočuté spojenia a za rovnakých podmienok ako koncesionári
 
Ako bratislavská stanica sa počíta každá stanica, ktorá vysiela z územia hlavného mesta SR - Bratislavy. Platia spojenia všetkými druhmi prevádzky na všetkých KV a VKV pásmach vrátane pásiem WARC. Platné sú i spojenia cez prevádzače. Do diplomu sa započítavajú spojenia nadviazané od 1.1.1991.

Žiadosť o vydanie diplomu sa posiela formou výpisu zo staničného denníka a podpísaním čestného prehlásenia. Poplatok pre OM a OK stanice je 2,00 €. Členovia SZR platia 1,70 €. Poplatok pre EU a DX stanice je 10 IRC, 5 €, alebo 7 USD. Žiadosti a poplatok za diplom sa posielajú na adresu diplomového manažéra SZR - OM3CDN. Pokiaľ je možné, priložte k žiadosti samolepku s vašou vlastnou adresou. Treba zaslať i príspevok žiadateľa na spiatočné poštovné: OM stn - 0,50 €, OK stn - 1,40 €.

Diplom Slovenské hrady a zámky
Diplom Slovenské hrady a zámky   Diplom Slovenské hrady a zámky vydáva Rádioklub Stupava za rovnakých podmienok pre všetkých koncesovaných rádioamatérov a poslucháčov.

Platia spojenia (posluchy) od 1.1.1993 na všetkých KV, VKV a UKV pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače.
 

Na splnenie podmienok základného diplomu je potrebných 25 QSO s OM stanicami z 25 rôznych lokalít územia Slovenska podľa zoznamu, v ktorých sa nachádzajú aspoň čiastočne zachovalé objekty hradov a zámkov. Pod lokalitou sa rozumie miesto (mesto, mestská časť alebo obec), v ktorého katastrálnom území sa príslušný objekt hradu alebo zámku nachádza. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny v zozname lokalít.

O doplňovacie nálepky možno požiadať za 50, 75, 100 a ďalej za každých ďaľších 10 lokalít (t.j. za 110, 120, ..., 190). Za 200 lokalít možno požiadať o vydanie plakety. O doplňovacie nálepky na plaketu možno požiadať za každých ďaľších 10 lokalít (t.j. za 210, 220, .., 290.). Žiadosť o nálepku vyššej triedy nie je podmienená vlastníctvom nálepok predchádzajúcich, podmienkou je len diplom resp. plaketa. Za 300 lokalít je možné požiadať o vydanie plakety „300“. Poplatky:  vydanie diplomu: 1,50 €, doplňovacia nálepka: 0,80 €, plaketa za 200 lokalít: 7,00 €, doplňovacia nálepka na plaketu: 0,80 €, plaketa za 300 lokalít: 10,00 €.

Žiadosti formou výpisu z denníka (v tvare: referenčné číslo, lokalita, značka, dátum, čas, pásmo, mód) podpísaného dvoma rádioamatérmi, žiadateľom podpísaným čestným prehlásením a poplatkom za vydanie diplomu (doplňovacej nálepky) sa zasielajú na adresu: OM2FY, Ing. Branislav DARÁŠ, P.O.Box 6, 820 08 Bratislava, Slovensko. E-mail: daras@minv.skom2fy@inethome.sk.

Zoznam lokalít platných do Diplomu Slovenské hrady a zámky (vo formáte MS Excel)

 
 

Diplom Slovenské hrady a zámky - aktivátor
Diplom Slovenské hrady a zámky - aktivátor  
Diplom Slovenské hrady a zámky – Aktivátor bude vydaný bez poplatku každému rádioamatérovi či rádioklubu, ktorý preukázateľne pracoval z 25 rôznych lokalít platných do diplomu Slovenské hrady a zámky podľa jeho podmienok.

Platia aktivácie od 1.1.1993 na všetkých KV, VKV a UKV pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače, za podmienky že na príslušnej lokalite bolo urobených minimálne 25 QSO.
 

Doplňovacie nálepky na diplom budú vydané bez poplatku za 50, 100 a za každých daľších 50 lokalít. Zároveň bude každoročne v prvom čísle RŽ zverejnený Top list aktivátorov, vytvorený na základe hlásení aktuálního stavu aktivovaných lokalít vydavateľovi, vždy k 31.12. aktuálneho roka. Vydavatel si vyhradzuje právo na vyžiadanie deníka z prevádzky pre kontrolu.

Žiadosti formou výpisu v tvare: referenčné číslo, lokalita, značka, dátum, čas od - do, počet QSO, pásma, módy, podpísaného dvoma rádioamatérmi a žiadateľom podpísaným čestným prehlásením ako aj hlásenia sa zasielajú na poštovú alebo elektronickú adresu vydavateľa. Vzhľadom na to, že diplom, nálepky či hlásenia nie sú spoplatnené, vydavateľ uprednostňuje elektronický styk. E-mail: daras@minv.skom2fy@inethome.sk.

Diplom WW lokátory Slovenskej republiky
Diplom WW lokátory SR  
Diplom je možné získať po splnení nasledovných podmienok:
Pre získanie diplomu sú platné spojenia so stanicami pracujúcimi z územia Slovenskej republiky od 1.1.1993. WW lokátor v šesťznakovom tvare (napr. JN88AA) je vypočítaný zo zemepisných súradníc podľa systému WGS-84. S každým WW lokátorom platí len jedno spojenie. Neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Platia spojenia na všetkých rádioamatérskych pásmach vrátane 136 kHz, 50 MHz a cez satelity. Druh prevádzky je ľubovoľný. Ak má žiadateľ potvrdené všetky spojenia na jednom pásme alebo jedným druhom prevádzky, bude to na diplome vyznačené, ak o to požiada. Ak má žiadateľ z OM alebo OK potvrdené všetky QSO 2xCW, získa diplom za polovičnú cenu.
 

Žiadateľ musí vlastniť QSL lístky za všetky spojenia uvedené v žiadosti. Na každom QSL lístku musí byť uvedený WW lokátor. Ručne dopisovaný WW lokátor musí byť autorizovaný (podpísaný) operátorom protistanice, ktorý nadviazal spojenie (nie žiadateľom o diplom). So žiadosťou o diplom pošle žiadateľ zoznam potvrdených spojení v predpísanom tvare. Správnosť údajov v zozname podľa QSL lístkov skontrolujú a podpíšu dvaja koncesovaní rádioamatéri. Zoznam potvrdených spojení musí byť abecedne usporiadaný podľa WW lokátorov a musí mať tento tvar:
Lokátor Značka Dátum Pásmo Mód QTH/okresný znak

Žiadateľ si môže do zoznamu potvrdených spojení zapísať WW lokátory, z ktorých pracoval, pokiaľ ich nemá potvrdené od iných staníc. Vydavateľ diplomu si vyhradzuje právo pred vydaním diplomu požiadať o predloženie niektorých, prípadne i všetkých QSL lístkov. Akýkoľvek podvod v zozname spojení a podvodná úprava QSL lístka sú dôvodom na diskvalifikáciu žiadateľa.

Základný diplom sa pre OM a OK stanice vydáva za potvrdené spojenia s 50-mi rôznymi WW lokátormi Slovenskej republiky. Pre európske stanice sa diplom vydáva za potvrdené spojenia s 25-mi rôznymi WW lokátormi a pre DX stanice za potvrdené spojenia s piatimi veľkými WW lokátormi (JN87, JN88, JN89, JN97, JN98, JN99, KN08, KN09, KN18 a KN19). Doplňovacie známky sa vydávajú za 150, 300 a 450 WW lokátorov SR. Diplom sa vydáva za rovnakých podmienok i pre rádiových poslucháčov.

Poplatky za diplom: 3,30 € (OM stanice), 4,70 € (OK stanice), 7 USD/5 €/10 IRC (ostatní), doplňovacia známka stojí 1,00 € (OM), 1,40 € (OK), 2 USD/1 €/2 IRC (ostatní).
Žiadosti a poplatky sa posielajú na adresu diplomového manažéra: Milan Horváth, OM3CDN, Lopenícka 23, 83102 Bratislava 3.

 
 
Podmienky diplomov OTC SARA
 
 
Podmienky diplomu Slovenský raj

 

Linky na ďalšie stránky s popisom podmienok rôznych diplomov:
                                                   Award database with rules and graphic
                                                  

© HamRadio.sk