Slovenský zväz rádioamatérov


Zjazdy Slovenského zväzu rádioamatérov:


10. zjazd SZR - rok 2022

   Oznámenie o konaní 10. zjazdu SZR

   Program 10. zjazdu SZR

   Rokovací poriadok 10. zjazdu SZR

   Organizačné pokyny k zjazdu

   Delegačné hárky9. zjazd SZR - rok 2018

   Uznesenie zjazdu

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu8. zjazd SZR - rok 2014

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu7. zjazd SZR - rok 2010

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu6. zjazd SZR - rok 2006

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu